1. ההשתתפות במרוצים מותרת לנרשמים המקיימים אימונים סדירים, מצויים במעקב רפואי, בריאים וכשירים לריצה ואו שחייה ואו רכיבה ואו טריאתלון ואו כל ספורט אחר. נרשמים אשר אינם עומדים בתנאים אלו מנועים מלהשתתף במרוץ. כל חריגה מהנחיות אלו היא באחריותו המלאה של המשתתף בלבד.
 2. הנני מצהיר/ה בזאת כי כל מארגני המרוץ והאחראים לו משוחררים מכל אחריות בגין רכוש וציוד שאביא עמי למרוץ וכי אני מוותר/ת על כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלפי מארגני המרוץ או כל גוף אחר הקשור למרוץ בגין כל נזק / אובדן ציוד / רכוש אשר ברשותי.
 3. במהלך המרוץ דואגת חברת שוונג לאבטחה רפואית בהתאם להנחיות מד"א ו/או המנהל הרפואי של האירוע. יובהר לעניין זה כי משתתפים אשר יזדקקו לפינוי לבי"ח באחריותם לדאוג לתשלום למד"א עבור הפינוי ולבי"ח במידת הצורך.
 4. נרשמים אשר לא קיבלו את ערכת המשתתף שלהם בשל אי הגעתם ולא ביטלו את הרשמתם, יוכלו לקבל את הערכה עד 7 ימי עסקים לאחר קיום המרוץ במשרדי שוונג בלבד.
 5. ההרשמה למרוץ היא אישית ואינה ניתנת להעברה לאחר.
 6. משתתפים שפרטי הרשמתם אינם נכונים – עלול להיפסל ותוצאתו לא תחשב ולא תעמוד להם כל טענה ו/או דרישה בעניין זה כלפי המארגנים.
 7. באחריות כל הנרשמים אשר משתתפים במרוץ ואשר מופיעים ברשימת המשתתפים, לקחת את ערכת המשתתף שלהם עד רבע שעה לפני הזינוק שלו.
 8. המשתתפים מחויבים לרוץ עם מספר חזה בחזית הגוף. משתתפים שלא יצמידו את מספר החזה לקדמת החולצה, לא יוכלו להיכנס לאזורי הזינוק/סיום ואף יורדו ממסלולי הריצה מטעמי אבטחה, בטיחות וביטוח.
 9. לתשומת לבכם - חלוקת גביעים, מדליות ופרסים לזוכים תתבצע ביום המרוץ בטקס הסיום בלבד, אין חלוקה מאוחרת.
 10. שנת הלידה קובעת את גיל המשתתף.
 11. קביעת זוכים ופרסים - המנצחים במקצים השונים המפורטים באתר המרוץ יקבעו בהתאם לקריטריון הקבוע בחוקי ה - IAAF, היינו: לפי "זמן ירית הזינוק" (gun time) ולא לפי "זמן הצ'יפ" (chip time). מומלץ, איפוא, לרצים המהירים בעלי פוטנציאל לזכות באחד המקומות הראשונים במקצה שאליו הם שייכים - להתייצב בשורה הראשונה של קו הזינוק. התוצאות של המנצחים בקטגוריות הגיל ימדדו לפי "זמן הצ'יפ" ((chip time, והם יהיו זכאים לגביעים/מדליות כמפורט באתר המרוץ.
 12. מדידת הזמנים היא למקצים התחרותיים בלבד ותתבצע באמצעות שבב מדידה אלקטרוני חד פעמי.
 13. ערעורים על תוצאות או פסיקות הקשורות למרוץ - יתקבלו בשטח המרוץ בלבד ועד חצי שעה לפני טקס הסיום (לא ניתן יהיה לערער על תוצאות או פסיקות לאחר מכן).
 14. חל איסור מוחלט להשתתף באירוע עם כלבים או בע"ח אחר (קשורים עם/בלי רצועה).
 15. הוראות הבטיחות אוסרות על ריצה עם אוזניות בזמן התחרות.
 16. הוראות הבטיחות אוסרות על ריצה עם עגלת ילדים בזמן התחרות.
 17. אין ללוות את הרצים בריצה, ברכיבה על אופניים או בכל כלי רכב אחר (למעט רכבי המארגנים). רצים שילוו על ידי רצים אשר אינם רשומים כמשתתפים במרוץ, רוכבי אופניים או רכב אחר - ייפסלו.
 18. המארגנים ומנהל המרוץ רשאים לפסול רצים הפועלים באופן בלתי ספורטיבי או בניגוד להנחיות ו/או לתקנון או המסכן את עצמם או ספורטאים אחרים. לרצים אלה לא יוחזרו דמי ההשתתפות.